Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2012

salvar
Po co torturować mózg, by
usprawiedliwić porządek świata na podstawie założeń, które, o ile wiadomo, mogą być
całkowitym urojeniem i których śladów nie da się nigdzie w przyrodzie odnaleźć?

February 06 2012

salvar
Spekulacji myślowych i badań
sięgających w głąb zabraniam ci i karać je będę surowo: sprowadzą one na ciebie posępną melancholię, pogrążą cię w wiecznej niepewności...

February 05 2012

salvar
... w urojeniu swoim stawia się nad krąg księżyca i niebo kładzie sobie pod stopy!
— Montaign
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl